Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին․ դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ (փակված է)

PJR_Announcement

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ), ՀՀ Պրոբացիայի ծառայության (ՊԾ) հետ համատեղ հայտարարում է ՊԾ շահառուների համար նախատեսված վերասոցիալականացման ծրագրերի մշակմանը և պիլոտային փորձարկմանն ուղղված դրամաշնորհային նախագծերի մրցույթ։ Դրամաշնորհները տրամադրվում են «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի շրջանակներում։  

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1717-Լ որոշմամբ հաստատված Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարության համաձայն՝  պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացումը սահմանվել է որպես ռազմավարության ուղղություն, որի նպատակներից է ապահովել Պրոբացիայի շահառուների՝ հասարակությունում վերաինտեգրվելուն ուղղված քաղաքականությունը՝ իրականացնելով վերասոցիալականացման և հասարակությունում վերաինտեգրման ծրագրեր։ Վերասոցիալականացման միջոցառումների շարքում հատուկ նշանակություն ունի Պրոբացիայի շահառուների մասնագիտական կրթության ծրագրերի ներդնումը՝ զբաղվածության գործունեությունը ապահովելու համար։ Ներկայումս ՊԾ-ն իրականացնում է մի շարք կրթական ծրագրեր, մասնավորապես՝ օտար լեզուներ, համակարգչային հմտություններ, բիզնես կարողություններ և այլ դասընթացներ։ Դրանց արդյունավետությունը բարձր է, և կարիք է զգացվում ընդլայնելու մասնագիտությունների ցանկը, կատարելագործելու դասավանդման եղանակներն ու խորացնելու դասընթացավարների ընդգրկվածությունը։

Այսպիսով, սույն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ԵՀՀ-ն կֆինանսավորի նախագիծ, որը կկատարի.

 • կարիքների գնահատում՝ բացահայտելու, թե ՊԾ շահառուները ինչ կարողություններ և նախապատվություններ ունեն և ինչ բնույթի կիրառական մասնագիտությունների ձեռքբերումը կնպաստի նրանց վերասոցիալականացմանը, 
 • աշխատաշուկայում պահանջված մասնագիտությունների գնահատում՝ հաշվի առնելով ՊԾ  կողմից նշված մասնագիտությունները և ՊԾ շահառուների  կարողությունների զարգացման հնարավորությունները,
 • արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների քարտեզագրում և դրանց հետ մասնագիտական դասընթացների ընդլայնման և վերաորակավորման տեսանկյունից ՊԾ համագործակցության հեռանկարի գնահատում, առաջարկների ձևակերպում,
 • հետազոտությունից բխող առնվազն մեկ ոլորտում մասնագիտական ծրագրի մշակում և պիլոտային կիրառում։  

Մրցույթին դիմելու կարգը․

Մրցույթին կարող են դիմել իրավաբանական անձինք։ Մեկ դրամաշնորհի չափը կարող է կազմել առավելագույնը 7,000,000 ՀՀ դրամ։

Մրցույթի շրջանակում չեն ֆինանսավորվում․

 • Մասնակցություն կոնֆերանսների, դասընթացների, դատախաղերի կամ այլ միջոցառումների,
 • Քաղաքական կուսակցությունները, կրոնական կազմակերպությունները,
 • Ապրանքների ձեռքբերումը ոստիկանության կամ իրավապահ մարմինների այլ գործողություններին աջակցելու համար,
 • Վերանորոգման աշխատանքները։

Դիմումատուն կարող է սարքավորումներ (այդ թվում համակարգչային ծրագրեր) ձեռք բերել այն դեպքում, եթե դրանց կարիքը բխում է որոշակիորեն նշված գործողություններից։ Գույքի կամ սարքավորումների արժողությունը չի կարող գերազանցել ծրագրի բյուջեի 15%-ը։

Դրամաշնորհի տևողությունը մինչև 7 ամիս է։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵՀՀ-ն և գործընկեր կազմակերպությունները կարող են տրամադրել խորհրդատվություն բովանդակային և տեխնիկական հարցերով։

Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը․

Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը 2021 թ. ապրիլի 30-ն է։ Ծրագրին մասնակցելու համար իրավաբանական անձ հայտատուները պետք է լրացնեն ստորև ներկայացված փաստաթղթերը և ներկայացնեն ԵՀՀ՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

 1. Հայտադիմում (Annex 1_Application form),
 2. Ծրագրային բյուջե (Annex 2_Budget),
 3. Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի պատճեն։

Նշում. առաջարկը պիտի կազմված լինի հայերեն կամ անգլերեն լեզվով, համակարգչային Word ծրագրով, Sylfaen տառաձևով, 11 տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Կցված հավելվածները պարտադիր չէ, որ համապատասխանեն սույն պայմաններին:

Հայտերը ուղարկել  [email protected]  էլ․ հասցեով՝ էլեկտրոնային նամակի վերնագրում (subject line) նշելով “Justice_Reform_Grants_Competition”։

Հայտերի գնահատման և ընտրության չափանիշները․

 

Չափանիշ

Միավոր

1

Ծրագրի համապատասխանությունը մրցույթի նպատակին 40

2

Ծրագրի գործողությունների և արդյունքների չափելիությունը, հստակությունը և նորարարությունը 30

3

Ծրագրի բյուջեի և նպատակների համապատասխանությունը/համաչափությունը 30

Մանրամասների համար կարող եք դիմել Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Ղարիբյանին` [email protected] էլեկտրոնային հասցեով, կամ +37491 501027 հեռախոսահամարով։

Ծրագիրը իրականացնում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, Հայաստանի հելսինկյան ասոցիացիայի և Իրավունքի ուժ ՀԿ-ի հետ համատեղ։ 

Ավելին