Բռնության մշակույթը Հայաստանում

Հետ­ազ­ոտ­ությ­ունն­եր­ի ­սույն ­ժող­ով­ած­ու­ում ­դիտ­արկ­վում ­են ­բռնությ­ան ­հիմք­երը­ հայ­աստ­անյ­ան ­իր­ակ­ան­ությ­ան­ մեջ՝ կենտր­ոն­ա­նալ­ով ­հատկ­ապ­ես ­քրեակ­ան մշակ­ույթ­ի ­հիմք­եր­ի, ­բռնությ­ան ­դրսևոր­ումն­եր­ի ­վրա՝­ դպրոց­ում, ­բան­ակ­ում­ և ընտան­իք­ում։ ­Գրք­ում­ վերլ­ուծվ­ում ­է ­բռնությ­ան ­կապ­ը ­քրեակ­ան­ բարք­եր­ի, ­լեզվ­ի ­և վարք­ագծ­ի ­հետ, ­վեր ­է ­հանվ­ում­ աղքատ­ությ­ան ­և ­ընտ­ան­եկ­ան ­բռնությ­ան ­կապը:­ Ամ­են­ հոդվ­ած­ում ­ձևակ­երպվ­ած ­են ­բռնությ­ան ­դրսևոր­ումն­եր­ը հաղթահ­ար­ելուն­ ուղղվ­ած ­քայլ­ե­րի ­և ­քաղ­աք­ա­կան­ությ­ունն­եր­ի ­առ­աջ­արկն­եր­ բոլ­որ ­շահ­առ­ու խմբեր­ին՝ ­­կառավարությունից­ մինչև ­անհ­ատ: Ժող­ով­ած­ուն ­կար­ող­ է ­հետ­աքրքր­ել ­ինչպ­ես ­որ­ոշ­ում ­ընդ­ուն­ողն­եր­ին,­ այնպ­ես­ էլ ոլորտ­ա­յին ­քաղ­աք­ակ­ան­ությ­ունն­եր­ի ­մասն­ագ­ետն­եր­ին­ և ­անհ­ատն­եր­ին։

Վերնագրեր

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան - Առաջաբան (կարդալ այստեղ)

Գայանե Հովակիմյան - Քրեական բարքերի, լեզվի և վարքագծի ազդեցությունը սոցիալական հարաբերություններում բռնության դրսեվորման վրա (կարդալ այստեղ)

Հայկ Սմբատյան - Բռնության առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեխանիզմները ՀՀ միջնակարգ կրթության ոլորտում (կարդալ այստեղ)

Դավիթ Պետրոսյան, Յուրի Ավագյան - ՀՀ Զինված ուժերում առկա քրեական բարքերի և վարքային մոդելների վերլուծություն (կարդալ այստեղ)

Շուշանիկ Խուրշուդյան - Աղքատության և ընտանեկան բռնության կապը. ինչպես է աղքատությունն ազդում ընտանեկան բռնության առաջացման և դրսևորման վրա (կարդալ այստեղ)

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան, Գայանե Հովակիմյան - Բռնության մշակույթը. գողականություն և հարակից երևույթներ. հետխորհրդային փուլի ավարտը Հայաստանում. զրույց (կարդալ այստեղ)