ՔՀԿ-ների ընթացակարգեր և կանոնակարգեր

Սույն ձեռնարկի նպատակն է աջակցել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին բարելավել կառավարման և ծրագրային գործունեությունը` վարչարարական և ծրագրային գործունեության մեջ համապատասխան ընթացակարգերի, ստանդարտների, չափանիշների սահմանման և կիրառման միջոցով: Ձեռնարկը մշակվել է «ՀԿ Դեպո» ծրագրի շրջանակներում: