Հակամարտությունների տրանսֆորմացիայի դպրոց։ Գրականության ցանկ