Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոց։ Գրականության ցանկ