Երիտասարդները պատերազմից հետո․ մարտահրավերներ, կարիքներ, լուծումներ․ առցանց քննարկուﬓերի արդյունքների վերլուծություն

Աշխատանքում  ներկայացված  են  երիտասարդների  հետ  քննարկուﬓերի  արդյունքում դուրս  բերված ﬕնչպատերազմյան և  հետպատերազմյան  շրջանում  նրանց  արժեքային  փոփոխությունները,  ճգնաժամային  իրավիճակներում  և,  առհասարակ,  նրանց  անհրաժեշտ  գիտելիքներն  ու  հմտությունները,  ապագայի  հանդեպ  պլանները  և  դրանց  մասին  պատկերացուﬓերը,  ինչպես  նաև  ՔՀԿ‐ների  և  ՏԻՄ‐երի  դերը  երիտասարդներին  ներգրավելու  և  նրանց  համար  առավել  թիրախային  ծրագրեր  իրականացնելու  հարցերը։  Աշխատանքի  վերջին  հատվածում  ներկայացված  են  արդյունքների քննարկուﬓ ու վերլուծության հիման վրա դուրս բերված առաջարկները։