ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների վերանայում և կատարելագործում

Հետազոտության նպա­տակն է համեմատական վերլուծությամբ ներկայացնել ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքների բարձրացման և կատարելագործման հնարավորությունները՝ հիմք ընդունելով միջազգային իրավական չափանիշները, իրավունքի զարգացման առաջադեմ միտումները և ՀՀ միջազգային իրավական պարտավորությունները։

Հետազոտությունը պատ­րաս­տել է «­Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հե­տա­զո­տութ­յուն­նե­րի կենտ­րոն» հասա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը «Ա­ջակ­ցութ­յուն դա­տաի­րա­վա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րին» ծրագ­րի շրջանակում, որն ի­րա­կա­նաց­նում է Եվ­րա­սիա հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յուն հիմ­նադ­րա­մը «Հելսինկ­յան ա­սո­ցիա­ցիա» և «Ի­րա­վուն­քի ուժ» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի հետ հա­մա­տեղ: