Ձեռնարկ․ Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

Ձեռնարկը մշակվել է՝ օգնելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ) համալրել իրենց գիտելիքները բնապահպանության, կրթության, տնտեսության, ձեռնարկատիրության, երիտասարդության և գենդերային հավասարության ոլորտներում, մասնագիտական, բայց և հանրամատչելի ոլորտային տեղեկատվություն ներկայացնելով։ Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել ինչպես տարբեր ոլորտներում գործող ՔՀԿ-ների կողմից՝ սեփական կարողությունների զարգացման նպատակով, 
այնպես էլ ՔՀԿ ոլորտում դասավանդող և խորհրդատու փորձագետների կողմից։
Ձեռնարկի նախագծման, հրատարակչական և տպագրության աշխատանքները իրականացրել է ԵՀՀ-ն։