Քննադատական մտածողություն․ Տրամաբանական սխալներ և հռետորաբանական շեղող կիրառուկներ

Ձեռնարկը քննադատական մտածողության հազվագյուտ հրատարակություն է, որը գրված է հայերեն և նախատեսված է հայալեզու լսարանի համար: Այն հիմնված է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) մեթո-դական և ուսումնական պրակտիկայի և իր մասնագետների կուտակած փորձի վրա: Ձեռնարկը պարունակում է քննադատական մտածողության և մեդիագրագիտության վերաբերյալ տեսական մաս, ինչպես նաև հայերեն թարգմանված տրամաբանական սխալների ցուցակ, հարմարեցված հայալեզու լսարանի համար։