Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն, 2011

«Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների» հետազոտությունն իրականացվել է Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի շրջանակներում, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի կողմից:
Հետազոտության արդյունքներն ամփոփ ներկայացված են ստրոև, ինչպես նաև Slideshare-ում։