"Volunteer Bank" And Why Is It Important To Be A Volunteer…
 «Երիտասարդների հնարավորությունները տեղական աշխատաշուկայում»  թեմայով…
"Volunteer Bank" And Why To Be A Volunteer?
 «Երիտասարդների հնարավորությունները տեղական աշխատաշուկայում»  թեմայով…
Cross-border Economic Development (CED)
Image
A movie screening and discussions on anti-discrimination issues in…
On August 9-10, Eurasia Partnership Foundation (EPF) has continued the…

EPF North

EPF North

The Northern Branch of Eurasia Partnership Foundation works to empower people in Tavush, Shirak and Lori regions of Armenia to affect change for social justice and economic prosperity through hands-on programs, helping them to improve their communities and their own lives.
The NB EPF hosts Ijevan InfoTun Project.

 

 

1  60 Ankakhutyan str., Ijevan 4001, Armenia

2  +374 10 25 15 75     3   [email protected]

Contact us