On February 8, 2020, at 17:30, an opening of the exhibition “Consequence: Artefact” took place in the Artists Union of Armenia. The exhibition was preceded by a private screening of the film “Consequence: Artefact” in the Cinema Moscow. The exhibition and the film are part of the “Consequence: Artefact” project which was implemented by the photographer Areg Balayan and the visual artist Edik Boghosian during 2019.

EN

On February 8, 2020, at 17:30, an opening of the exhibition “Consequence: Artefact” took place in the Artists Union of Armenia. The exhibition was preceded by a private screening of the film “Consequence: Artefact” in the Cinema Moscow. The exhibition and the film are part of the “Consequence: Artefact” project which was implemented by the photographer Areg Balayan and the visual artist Edik Boghosian during 2019.

EN

ԵՀՀ դրամաշնորհառու, նկարիչ, լուսանկարիչ Արեգ Բալայանը խոսում է արվեստի, լուսանկարչության և խաղաղության մասին։ Ներկայացնելով արվեստն ու լուսանկարչությունը որպես խաղաղության և «կյանքի իմաստը» հասկանալու, «ի՞նչ է կյանքը» հարցին պատասխպանելու մեթոդ։

EN

ԵՀՀ դրամաշնորհառու, նկարիչ, լուսանկարիչ Արեգ Բալայանը խոսում է արվեստի, լուսանկարչության և խաղաղության մասին։ Ներկայացնելով արվեստն ու լուսանկարչությունը որպես խաղաղության և «կյանքի իմաստը» հասկանալու, «ի՞նչ է կյանքը» հարցին պատասխպանելու մեթոդ։

EN

EPF is looking for an exceptionally talented young individual to complement its outstanding team, helping with some of the most challenging work: conflict transformation and peace-building. EPF is an equal opportunity employer, and provides on the job training, on the job growth chances, and other benefits.

EN

EPF is looking for an exceptionally talented young individual to complement its outstanding team, helping with some of the most challenging work: conflict transformation and peace-building. EPF is an equal opportunity employer, and provides on the job training, on the job growth chances, and other benefits.

EN