EPF, a non-governmental leader in innovation in Armenia’s development, is looking for an enthusiastic and proactive individual to become an irreplaceable member of its unimaginably creative team and provide support to its programmatic activities, assisting Program Managers in daily operations and communications. The incubator will mainly be involved in the operations of Human Rights Programmatic Department at EPF.

EN

EPF, a non-governmental leader in innovation in Armenia’s development, is looking for an enthusiastic and proactive individual to become an irreplaceable member of its unimaginably creative team and provide support to its programmatic activities, assisting Program Managers in daily operations and communications. The incubator will mainly be involved in the operations of Human Rights Programmatic Department at EPF.

EN

Մրցույթը կընդգրկի 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում հրապարակված մեդիա նյութերը։ Մրցանակը կշնորհվի մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

EN

Մրցույթը կընդգրկի 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ից մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում հրապարակված մեդիա նյութերը։ Մրցանակը կշնորհվի մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

EN