THOUGHT LEADERSHIP

EPF is committed to cultural issues and tries to support policy development in this field. 

Culture pic
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան դասախոսությունը ԵՀՀ Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի…
EN
Read More
«Սահող գեներալի» սկզբունքը և այլ արտառոց գաղափարներ. Գևորգ Տեր-…
EN
Read More
Ինչպե՞ս չվհատվել ինֆորմացիայի տարափից, ինչի՞ն վստահել վստահության…
EN
Read More
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Հաշվի առնելով խաղաղարարության կարևորությունը և այդ թեմայի շուրջ…
EN
Read More
Բարև ձեզ: Ով, որ ինձ չգիտի, ես Գևորգն եմ: Իսկ ես ձեզ հետ ուզում էի…
EN
Read More

EPF is committed to cultural issues and tries to support policy development in this field. 

Culture pic
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան դասախոսությունը ԵՀՀ Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի…
EN
Read More
«Սահող գեներալի» սկզբունքը և այլ արտառոց գաղափարներ. Գևորգ Տեր-…
EN
Read More
Ինչպե՞ս չվհատվել ինֆորմացիայի տարափից, ինչի՞ն վստահել վստահության…
EN
Read More
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Հաշվի առնելով խաղաղարարության կարևորությունը և այդ թեմայի շուրջ…
EN
Read More
Բարև ձեզ: Ով, որ ինձ չգիտի, ես Գևորգն եմ: Իսկ ես ձեզ հետ ուզում էի…
EN
Read More