THOUGHT LEADERSHIP

Media, as one of the important pillars of democracy and civil society, has been and remains the major medium of information for public. Information has a power to shape people’s minds and therefore empower or manipulate people. Media helps governments become more accountable and responsive and can help people make informed decisions. For the media to play an active role in the development of a society, and play the positive role, it has to be neutral – therefore free, has to be professional – therefore fair. 

Youth pic
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան դասախոսությունը ԵՀՀ Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի…
EN
Read More
«Սահող գեներալի» սկզբունքը և այլ արտառոց գաղափարներ. Գևորգ Տեր-…
EN
Read More
Ինչպե՞ս չվհատվել ինֆորմացիայի տարափից, ինչի՞ն վստահել վստահության…
EN
Read More
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Հաշվի առնելով խաղաղարարության կարևորությունը և այդ թեմայի շուրջ…
EN
Read More
Բարև ձեզ: Ով, որ ինձ չգիտի, ես Գևորգն եմ: Իսկ ես ձեզ հետ ուզում էի…
EN
Read More
Eurasia Partnership Foundation is one of the pioneers of Critical…
EN
Read More
Mardamej-Social-Innovation-Camp-Armenia
The Mardamej (“Mardamej” is the transliteration of the Armenian word…
EN
Read More
Regional-Print-Media-2006-2008
In July 2006, Eurasia Partnership Foundation launched a two-year…
EN
Read More
Media-Distribution-Projects
In this document, you can find information on EPF's previous…
EN
Read More
Infotun-Telecommunication-Centers
In this one pager you can learn about InfoTuns (Information Houses)…
EN
Read More
Armenia 2011 Media Public Opinion and Preference Survey pic
This is the Powerpoint presentation on Armenia 2011 Media Public…
EN
Read More
Consultation on problems of Alternative Resources in Media in Armenia. Report pic
The final report on the consultation was presented to participants…
EN
Read More

Media, as one of the important pillars of democracy and civil society, has been and remains the major medium of information for public. Information has a power to shape people’s minds and therefore empower or manipulate people. Media helps governments become more accountable and responsive and can help people make informed decisions. For the media to play an active role in the development of a society, and play the positive role, it has to be neutral – therefore free, has to be professional – therefore fair. 

Youth pic
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան դասախոսությունը ԵՀՀ Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի…
EN
Read More
«Սահող գեներալի» սկզբունքը և այլ արտառոց գաղափարներ. Գևորգ Տեր-…
EN
Read More
Ինչպե՞ս չվհատվել ինֆորմացիայի տարափից, ինչի՞ն վստահել վստահության…
EN
Read More
Տեսանյութի տեքստային տարբերակը հասանելի հետևյալ հղմամբ
EN
Read More
Հաշվի առնելով խաղաղարարության կարևորությունը և այդ թեմայի շուրջ…
EN
Read More
Բարև ձեզ: Ով, որ ինձ չգիտի, ես Գևորգն եմ: Իսկ ես ձեզ հետ ուզում էի…
EN
Read More
Eurasia Partnership Foundation is one of the pioneers of Critical…
EN
Read More
Mardamej-Social-Innovation-Camp-Armenia
The Mardamej (“Mardamej” is the transliteration of the Armenian word…
EN
Read More
Regional-Print-Media-2006-2008
In July 2006, Eurasia Partnership Foundation launched a two-year…
EN
Read More
Media-Distribution-Projects
In this document, you can find information on EPF's previous…
EN
Read More
Infotun-Telecommunication-Centers
In this one pager you can learn about InfoTuns (Information Houses)…
EN
Read More
Armenia 2011 Media Public Opinion and Preference Survey pic
This is the Powerpoint presentation on Armenia 2011 Media Public…
EN
Read More
Consultation on problems of Alternative Resources in Media in Armenia. Report pic
The final report on the consultation was presented to participants…
EN
Read More